Javni poziv za izbor vizuelnog identiteta nacionalnih oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Obaveštenje:

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je izabrano pobedničko rešenje Javnog poziva za izbor vizuelnog identiteta nacionalnih oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Više o pobedničkom radu, kao i obrazloženje možete pročitati OVDE.

Zahvaljujemo svim učesnicima na kreativnosti, uloženom naporu i poverenju.

Opis poziva

Projekat podrške pravu intelektualne svojine koji finansira Švajcarska uz saradnju sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poziva zainteresovane strane, pojedince i grupe autora da dostave predloge idejno – grafičkog rešenja vizuelnog identiteta (u daljem tekstu: logotip) oznaka geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Srbiji.

Cilj javnog poziva je izbor idejnog – grafičkog rešenja za oznake geografskog porekla, koje će biti korišćene za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji je naziv zaštićen nekom od oznaka geografskog porekla na nacionalnom nivou i koje će brendirati proizvode čiji je kvalitet u direktnoj vezi sa poreklom, kako bi bili jasno prepoznati i identifikovni i na tržištu.

Oznake geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su oznake koje informišu potrošača da određeni proizvod vodi poreklo iz određenog mesta, regiona ili zemlje, pri čemu se poseban kvalitet, reputacija ili neke druge karakteristike proizvoda suštinski mogu pripisati njegovom geografskom poreklu. Ovi proizvodi su u najvećoj meri kombinacija dva faktora – prirodnih (podneblje, klima, nadmorska visina, zemljište, sastav pašnjaka i dr.) i ljudskih (znanje, nasleđe, iskustvo i gastronomska tradicija ljudi tog područja).

Vizuelnim označavanjem, proizvođači svoje proizvode sa posebnim svojstvima mogu da izdvoje od sličnih proizvoda iste kategorije i da im daju prednost na tržištu. Potrošači na taj način dobijaju dodatnu informaciju o poreklu i kvalitetu proizvoda.

Futoški kupus

 

Zadatak javnog poziva

Zadatak javnog poziva je izrada idejnog – grafičkog rešenja za oznake geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to za:

 • ime porekla („zaštićeno ime porekla“)
 • geografsku oznaku („zaštićena geografska oznaka“)
 • garantovano tradicionalni specijalitet

U skladu sa Zakonom o oznakama geografskog porekla, u Srbiji se štite dve vrste oznaka: ime porekla i geografska oznaka.

Ime porekla je naziv određenog mesta, regiona ili zemlje, kojim se obeležava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji odatle potiče. Ova oznaka potvrđuje da su kvalitet i posebne karakteristike proizvoda isključivo uslovljene poreklom, odnosno prirodnim faktorima koji na toj teritoriji vladaju, kao i tradicijom i posebnim umećem ljudi koji tu žive i koji ga proizvode. Kod proizvoda sa zaštićenim imenom porekla sve faze proizvodnje odvijaju se na definisanom geografskom području i sve glavne sirovine potiču sa tog područja.

Geografska oznaka je naziv kojim se obeležava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji potiče iz određenog mesta, regiona ili zemlje i za čiji kvalitet, reputaciju, ili neku drugu karakteristiku je zaslužno njegovo geografsko poreklo. Kod proizvoda sa zaštićenom geografskom oznakom najmanje jedna faza proizvodnje mora da se odvija na definisanom geografskom području, dok sirovine mogu da potiču i sa drugih područja.

U daljem postupku usklađivanja nacionalnog pravnog okvira u oblasti šema kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa zakonodavstvom EU, uvešće se i oznaka „garantovano tradicionalni specijalitet“, kojom se u EU označava prehrambeni proizvod koji je rezultat tradicionalnog načina proizvodnje od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste za taj proizvod, tako da i za ovu oznaku treba predvideti logotip.

Usvojeno rešenje će biti korišćeno na svim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čiji je naziv zaštićen nekom od oznaka geografskog porekla na nacionalnom nivou i koji su u postupku kontole i sertifikacije, u skladu sa posebnim propisima.

Leskovacki ajvar

Kreativni i tehnički zahtevi za izradu predloga idejno-grafičkog rešenja

Rad mora biti izvorno delo učesnika i ne sme biti u celini ili delimično prethodno korišćen u druge svrhe u zemlji ili inostranstvu.

Vizuelno rešenje treba da predstavlja originalan i autentičan autorski doživljaj odnosa i veze posebnog kvaliteta, načina proizvodnje i porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Treba da ga čine znak (grafički simbol, grafizam) i ispis vrste oznake, („zaštićeno ime porekla“, „zaštićena geografska oznaka“ i „garantovano tradicionalni specijalitet“).

Grafičko rešenje treba da omogući istaknutu tržišnu poziciju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom na kojima je oznaka primenjena i jasnu diferencijaciju u istoj kategoriji hrane, kao i da potrošački fokusirano, utiče na stvaranje i razumevanje vrednosti ovih proizvoda i brendova.

Grafički elementi moraju da komuniciraju pojmove kao što su domaće poreklo, definisana oblast proizvodnje, poseban kvalitet, tradicionalane metode proizvodnje, kao i ugled, po kojima se proizvod razlikuje od drugih proizvoda iz iste kategorije. Grafizam samog rešenja treba da bude primenljiv za označavanje različitih grupa proizvoda (voće, povrće i proizvodi dobijeni njihovom preradom, proizvodi od mesa, mleka, žitarica, itd.).

Rešenja treba da ponude jasnu, savremenu i likovno čitljivu vezu između kompozicije, kolorne šeme i tipografije koja suptilno nudi jasne tematske asocijacije bez bukvalnosti u grafičkom izrazu.

Ponuđena rešenja treba da budu originalna, jednostavna i vizuelno upečatljiva i tehnički primenljiva za upotrebu na svim vrstama ambalaže u koju se pakuju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i prilagođena različitim tehnologijama njene izrade (ofsetna, roto, flekso štampa, sito štampa). Rešenje mora biti aplikativno na sva sredstva savremene poslovne i vizuelne komunikacije i prilagođeno primeni u različitim vrstama elektronskih medija.

Predloženo rešenje svojim izgledom mora da omogući kasnije razvijanje novih varijacija znaka za druge oznake kvaliteta, koje će biti usvajane od strane Ministarstva.

Primeri znakova za oznake geografskog porekla poljporivrednih i prehrambenih proizvoda:

 

 

Zemlja

Izgled znaka

Zaštićeno ime porekla

Zaštićena geografska oznaka

Garantovano tradicionalni specijalitet

ЕU  

 

 

Švajcarska  

 

/
Hrvatska  

 

 

Crna Gora  

 

 

 

Sadržaj prijave

Grafičko rešenje treba da bude sastavljeno od znaka (grafički simbol, grafizam) i ispisa naziva oznake.

Predlozi rešenja po Javnom pozivu treba da sadrže:

 1. Predlog grafičkog rešenja znaka za oznaku „ime porekla“, uz tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rešenja. Znak treba da sadrži ispis „zaštićeno ime porekla“ na srpskom jeziku. Predlog treba izraditi u dve varijacije – u ćirilčnom i latiničnom pismu.
 2. Predlog grafičkog rešenja znaka za oznaku „geografska oznaka“ uz tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rešenja. Znak treba da sadrži ispis „zaštićena geografska oznaka“ na srpskom jeziku. Predlog treba izraditi u dve varijacije – u ćirilčnom i latiničnom pismu.
 3. Predlog grafičkog rešenja znaka za oznaku „garantovano tradicionalni specijalitet“ uz tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rešenja. Znak treba da sadrži ispis „garantovano tradicionalni specijalitet“ na srpskom jeziku. Predlog treba izraditi u dve varijacije – u ćirilčnom i latiničnom pismu.

Napomena: sva tri rešenja znaka treba da imaju istu grafičku osnovu, da budu istog oblika i veličine i da predstavljaju vizuelnu varijaciju istih grafičkih elemenata prilagođenu  zahtevima sadržaja zadatka. Oni će biti registovani kao žigovi na srpskom jeziku u skladu sa propisima kojim se uređuju prava intelektualne svojine.

 

Potrebno je dostaviti osnovnu grafičku standardizaciju predloga po sledećim elementima:

 

 1. Rešenje sva 3 znaka u boji u pozitivu – za svaku pojedinačnu oznaku kvaliteta u ćiriličnoj i latiničnoj varijaciji.
  • Pun kolor CMYK,
  • Pun kolor RGB,
  • Pun kolor PANTONE;
 2. Rešenje sva 3 znaka u jednoj boji u pozitivu – za svaku pojedinačnu oznaku kvaliteta u ćiriličnoj i latiničnoj varijaciji.
  • CMYK,
  • RGB,
  • PANTONE;
 3. Rešenje sva 3 znaka u jednoj boji u negativu – za svaku pojedinačnu oznaku kvaliteta u ćiriličnoj i latiničnoj varijaciji.
  • CMYK,
  • RGB,
  • PANTONE;
 4. Rešenje sva 3 znaka, crno bela varijacija, pozitiv – za svaku pojedinačnu oznaku kvaliteta u ćiriličnoj i latiničnoj varijaciji.
 5. Rešenje sva 3 znaka, crno bela varijacija, negativ – za svaku pojedinačnu oznaku kvaliteta u ćiriličnoj i latiničnoj varijaciji.
 6. Standardizacija gradacije veličine od najmanje do najveće dozvoljene veličine primene;
 7. Standardizacija sigurne zone u primeni znaka;
 8. Standardizacija dozvoljenih kolornih podloga u primeni pojedinačnih kolornih varijacija znaka. Potrebno je standardizaovati dozvoljene kolorne i valerske vrednosti podloga na koje se znak primenjuje i to za sve kolorne varijacije u pozitavu i negativu, (za stavke 1, 2, 3, 4, 5);
 9. Ton karta – standardizacija preciznih kolornih vrednosti primenjenih boja za CMYK, RGB i PANTONE za sve varijacije rešenja znaka; Za svaku pojedinačnu oznaku kvaliteta razraditi posebnu kolornu šemu predstavljenu vizuelno i numerički.
 10. Standardizacija karakteristične tipografije – primarana i sekundrana ćirilična i latinična tipografija;
 11. Dva primera aplikabilnosti predloga na postojeću ambalažu iz kategorije prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda
  (Jedan primer aplikacije na karakterističnu ambalažu izvedenu u klasičnoj ofset tehnologiji na papirnim podlogama. Jedan primer aplikacijena na plastičnu ambalažu izvedenu u flekso tehnologiji štampe);
 12. Dva primera aplikabilnosti predloga na online komunikaciju – sajt proizvođača i post ili baner na društvenim mrežama.

Kriterijumi za vrednovanje ponuda

Dostavljene radove će ocenjivati stručna komisija prema sledećim kriterijumima:

 • Kriterijum kreativnosti – da li ponuđeno rešenje na kreativan i inspirativan način asocira na geografsko poreklo poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i da li njegovo vizuelno rešenje zadovoljava savremene kriterijume odnosa između forme i funkcije (1-30 bodova);
 • Kriterijum primenljivosti – da li je ponuđeno rešenje upotrebljivo na/u svim sredstvima za prenošenje poruke i ostvarivanje komunikacije i da li na racionalan i kreativan način rešava zadatke koji su zahtevani konkursom – ekonomičnost, racionalnost koncepta, i estetski kompozicioni kvaliteti.  – (1-20 bodova);
 • Kriterijum prepoznatljivosti – da li je ponuđeno rešenje vizuelno čitljivo, jednostavno za uočavanje, prepoznavanje i korišćenje i da li je predlogom zadovoljen kriterijum jasnoće grafičke forme i konceptualne prezentacije u predstavljanju procesa razvoja ideje. – (1-20 bodova);
 • Kriterijum originalnosti – da li je jedinstveno rešenje koje nema sličnosti sa postojećim oznakama i da li poseduje inovativnost i umetničku vrednost, izvornost i kreativnu posebnost uz celovitost i doslednost rešenja – (1-20 bodova);
 • Kriterijum varijabilnosti – pogodnost da bude vizuelna osnova i tematski okvir za dalji razvoj varijacija znakova šeme kvaliteta (1-10 bodova).

Način podnošenja radova

Prijave po ovom Javnom pozivu, koji je otvoren za sve pojedince i grupe autora, pravna i fizička lica iz Srbije su anonimne i radovi se predaju pod šifrom. Jedan kandidat može učestvovati sa više predloga, koji moraju biti predati kao posebni elaborati pod različitim šiframa.

Rad – prijavu poslati poštom na adresu:

SEEDEV DOO
Bulevar Arsenija Čarnojevića 72/8
11070 Novi Beograd
nasloviti sa: IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG REŠENjA VIZUELNOG IDENTITETA OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA ZA POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE – NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA

Rad – prijavu predati u zatvorenoj koverti koja sadrži tri dodatne, takođe zatvorene koverte i to:

Koverta 1: Idejno rešenje sa obrazloženjem, štampano jednostrano na papiru formata A4. Na svakom papiru u donjem desnom uglu mora da bude naznačena šifra pod kojom se rad prijavljuje.

Koverta 2: USB FLASH sa vizuelnim rešenjima u vektorskom obliku, snimljenim kao elektronska prezentacija u PDF formatu u formatu A4. Svi rasterski imidži u pezentaciji moraju biti u rezoluciji 300dpi – 300 pixels/inch ili 118,11 pixels/centimeter. Tekstovi prezentacije moraju biti konvertovani u krive. Na svakoj strani dokumenta u donjem desnom uglu mora da bude naznačena šifra pod kojom se rad prijavljuje.

Koverta 3: Sadrži popunjene i potpisane sledeće dokumente:

 • Obrazac prijave na javni poziv (Prilog 1);
 • Izjavu o korišćenju predloženog rešenja (Prilog 2);
 • Izjavu o autorstvu prijavljenog rešenja (Prilog 3);
 • Izjavu o prelasku nagrađenog rada u svojinu Ministarstva (Prilog 4).

Shodno prethodnom uputstvu o sadržaju koverti, svaka od pomenutih koverti treba da bude obeležena na način da se na poleđini svake napiše “Koverat 1”, “Koverat 2” i “Koverat 3” u zavisnosti od dokumentacije koju sadrži.

Koverat broj 3 se otvara samo u slučaju da je određeno predloženo rešenje odabrano kao najbolje, odnosno kao pobedničko.

Šifra treba da bude sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ni na koji način ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Na celokupnoj dokumentaciji mora biti upisana ista šifra. Na velikoj beloj koverti kao i na dodatnim kovertama (1, 2, 3) šifra mora biti upisana na poleđini.

Ukoliko se na javni poziv prijavljuje pravno lice, potrebno je dostaviti i izvod iz APR-a, koji se prilaže u Koverti 3. U slučaju kada pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rešenja, potrebno je da svako rešenje ima različitu šifru.

Obrasci 1, 2, 3, i 4. koji su u prilogu javnog poziva, kao i uputstvo učesnicima javnog poziva, mogu se preuzeti OVDE.

Procedura realizacije

SEEDEV doo lokalni implementacioni partner Projekta podrške pravu intelektualne svojine i oznakama geografskog porekla,  će formirati Komisiju za odabir idejnog rešenja oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, koja će, po završetku javnog poziva, razmotriti pristigle ponude i prema objavljenim kriterijumima, rangirati rešenja.

Na osnovu odluke Komisije koju čine predstavnici institucija (Ministarstva poljoprivrde, šumarstva i vodoprivrede, Zavoda za intelektualnu svojinu, predstavnika Saveza proizvođača OriGInal Srbija i donatora), pobedniku na Javnom pozivu biće isplaćena otkupna nagrada u vrednosti od 3.000 eura, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan isplate. Nagrada se isplaćuje od strane švajcarskog projekta „Podrška pravu intelektualne svojine a naročito oznakama geografskog porekla – faza II“ kojim se finansira aktivnost izbora loga za oznake geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, dok će Ministarstvo poljoprivredesa pobednikom Javnog poziva potpisati Ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Komisija zadržava pravo da ne odabere nijedno od dostavljenih idejnih rešenja i ne snosi troškove za učešće autora u postupku nadmetanja.

Nagrađeni autor je obavezan da u dogovoru sa propozicijama Konkursa, dostavi kompletiranu knjigu grafičkih standarda. Predajom rada, svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Prijave po ovom Javnom pozivu, koji je otvoren za sve pojedince i grupe autora, pravna i fizička lica iz Srbije su anonimne i radovi se predaju pod šifrom. Jedan kandidat može učestvovati sa više predloga, koji moraju biti predati kao posebni elaborati pod različitim šiframa.

Rad mora biti izvorno delo učesnika i ne sme biti u celini ili delimično prethodno korišćen u druge svrhe u zemlji ili inostranstvu.

Rokovi javnog poziva

Rok za dostavljanje predloga rešenja je 12. novembar 2021. godine.

 

Početak/datum oglašavanja
Obrasci 1, 2, 3 i 4. koji su prilozi ovog Javnog poziva, mogu se preuzeti na sajtu  www.giakademija.rs

 

12. oktobar 2021. na sajtu www.giakademija.rs
 

Rok za predaju radova

 

12. novembar 2021. do 15.30 časova, bez obzira na način predaje (neposredno u prostorijama ili poštom).
Samo prijave pristigle do tog trenutka se smatraju blagovremenim.
 

Objavljivanje finalnih rezultata Konkursa

 

20. novembar 2021. na sajtu www.giakademija.rs

 

Maksimalan rok za donošenje odluke o ishodu Javnog poziva je 15 dana.
Neblagovremene i nepotpune ponude idejnih rešenja neće se razmatrati.
Predajom idejnog rešenja svaki učesnik prihvata propozicije ovog Javnog poziva.

Dokumenta za preuzimanje:

Celokupan sadržaj ovog poziva i sve priloge možete preuzeti ovde.
Prilog 1 – Prijava
Prilog 2 – Izjava o korišćenju predloženog rešenja
Prilog 3 – Izjava o autorstvu prijavljenog idejnog rešenja
Prilog 4 – Izjava o prelasku idejnog rešenja u svojinu naručioca