Unapređujemo sistem potvrde kvaliteta proizvoda sa OGP

Gi sertifikaciona akademija je program namenjen svima koji su uključeni ili žele da budu deo sistema potvrde kvaliteta proizvoda sa zaštićenim oznakama geografskog porekla (OGP):

 • Proizvođačima da unapređenjem sistema interne kontrole povećaju poverenje potrošača
 • Institucijama i sertifikacionim kućama da obuče mlade kadrove i unaprede efikasnost
 • Savetodavcima da razumeju i primene specifičnosti ovog dobrovoljnog standarda

Obuke u GI sertifikacionoj akademiji realizuju iskusni treneri i stručnjaci u oblasti sertifikacije proizvoda sa poreklom, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske i uz učešće i afirmaciju od strane nacionalnih referentnih institucija – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Program se bazira na važećem pravnom okviru u Srbiji, kao i dobrim praksama u primeni, pre svega kroz pristup kolektivnog upravljanja kvalitetom.

Polaznici programa učestvuju u razmeni znanja i iskustava na ovu temu, povezuju se sa drugim učesnicima i relevantnim akterima. Pored toga, dobijaju pristup resursima i znanju koje može da pomogne boljoj efikasnosti sistema kontrole svakog od proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i funkcionisanju celokupnog sistema.

Završni cilj GI sertifikacione akademije je da obuči prvu generaciju savetodavaca i predstavnika proizvođačkih grupa koji poseduju znanja i veštine potrebne za primenu pravila sertifikacije proizvoda sa poreklom. Detaljniji program možete pogledati ovde

Obuka za primenu pravila sertifikacije proizvoda sa OGP

Šta su ciljevi akademije +

 • Unapređenje kapaciteta sertifikacionih tela i proizvođačkih grupa za sertifikaciju proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom – principi, koraci i primena znanja
 • Bolja poveznost i razmena među svim akterima u sistemu sertifikacije proizvoda sa OGP
 • Uspostavljanje mentorske i menadžerske mreže za sertifikaciju GI proizvoda kroz sistem interne kontrole i savetodavnu podršku
 • Usvajanje primenjivog i efikasnog sistema kontrole kvaliteta za neprehrambene proizvode sa OGP

Šta nudi program akademije +

Program GI sertifikacione akademije je osmišljen tako da vam omogući sticanje informacija i znanja o pravnom okviru, principima i postupcima u organizaciji i sprovođenju kontrole i sertifikacije proizvoda sa oznakom porekla. Saznaćete potrebne informacije i steći neophodna znanja o:

 • sistemu kontrole u oblasti zaštite oznake geografskog porekla
 • izradi kontrolnog plana, njegovom unapređenju i efektima na izmenu specifikacija i elaborata
 • organizaciji i sprovođenju interne kontrole
 • specifičnostima i upravljanju u okviru grupne sertifikacije
 •  zahtevima i sistemu kontrole neprehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla
 • najnovijoj debati o otvorenim pitanjima koje se tiču globalnog sistema zaštite i promocije proizvoda sa poreklom

Kome je namenjen ovaj program +

 • Proizvođačima proizvoda sa OGP – sertifikovanim i nesertifikovanim
 •  Sertifikacionim kućama
 • Institucijama sistema sertifikacije proizvoda sa OGP – Akreditacionom telu Srbije, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Zavodu za intelektualnu svojinu, ostalim ministarstvima uključenim u sistem zaštite proizvoda sa OGP
 • Inspekcijama, savetodavcima, pojedincima i organizacijama koji se bave razvojnim projektima i imaju iskustva i znanja o sistemu zaštite OGP

Kako izgleda obuka +

Obuka se organizuje kroz online lekcije i module (4-5 lekcija u jednom modulu), uz izvođenje grupnih i individualnih zadataka prema predviđenom rasporedu. GI sertifikaciona akademija sadrži 6 trening modula sa po 4-5 sesija u trajanju od 90 minuta. Neki moduli su opcioni, a terenski rad je jedinstven za svaku proizvođačku grupu i savetodavca. Početak obuke planiran je za maj mesec 2020, a završetak za decembar iste godine. Sesije se sprovode putem Zoom platforme.

Metode učenja na obuci:

 • Online prezentacije i diskusije
 • Učenje kroz praktičnu primenu znanja
 • Uzajamna podrška („peer support“) i mentoring kroz praktični terenski i online rad
 • Provera znanja putem online alata i predstavljanje terenskog rada

Potvrda o pohađanju obuke i serifikati za kategorije polaznika +

Svi učesnici koji budu redovno učestvovali u obuci proći će kroz program mentorske podrške i provere usvojenog znanja. Oni koji tokom ocenjivanja postignu barem 80% od ukupnog broja bodova, dobijaju sertifikovan status za jednu ili obe prijavljene kategorije:

 • Internog kontrolora kvaliteta za proizvode sa zaštitom geografskog porekla. Više možete pročitati ovde.
 • Savetodavca za proizvode sa oznakom geografskog porekla. Više možete pročitati ovde.

Polaznik dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu upravljanja kvalitetom proizvoda sa oznakama geografskog porekla. Sertifikat se dobija na vremenski period od tri godine. Program za prvu generaciju polaznika GI akademije u 2020. godini je besplatan.