Sertifikacija proizvoda sa OGP je ključ poverenja u sistem zaštite

GI sertifikaciona akademija nastala je kao odgovor na nedovoljno primenjen sistem upravljanja i kontrole kvaliteta proizvoda sa poreklom. Sertifikacija proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom je na mnogo načina ključ poverenja u sistem njihove zaštite, jer garantuje kontrolu i potvrdu kvaliteta od treće strane. Ako je trenutno sertifikovano samo oko 20% svih proizvoda sa zaštićenim poreklom i to u količinama koje nisu ni približne ukupnim proizvodnim kapacitetima, jasne su posledice po nisku prepoznatljivost kod potrošača, ali i po nedovoljnu primenu zakonskog okvira i obaveza.

Ovaj program nazvali smo „akademija“ (institucija posvećena naprednom učenju i širenju znanja) sa željom da inspirišemo sistemsku platformu u vlasništvu i koordinaciji većeg broja aktera posvećenih daljem unapređenju kontrole i upravljanja kvalitetom proizvoda sa zaštićenim oznakama geografskog porekla.

Organizacije proizvođača koje su sertifikovale oznake porekla suočavaju se sa nizom izazova u organizaciji interne kontrole i upravljanja kvalitetom, počev od nedovoljnih znanja i veština u upravljanju sistemom, elaborata koji nisu dovoljno oslonjeni na proizvodne i tržišne realnosti, malog broja proizvođača uključenih u sistem sertifikacije i nedostatka sistemske podrške i savetodavnog rada. Tehnička i savetodavna podrška je važan faktor unapređenja sistema interne kontrole radi uspostavljanja jasnog, efikasnog i sprovodljivog sistema. Aktivnosti poput definisanja kontrolnog plana i sertifikacione dokumentacije, podele zaduženja u okviru proizvođačke grupe, odnosi i saradnja sa sertifikacionom kućom, dokumentovanje i finansiranje aktivnosti, su, kako pojedninačno tako i u skupu, značajan izazov za još uvek mlade i nedovoljno institucionalno uspostavljene proizvođačke grupe i vrednosne lance, u kojima često dominiraju mali i srednji proizvođači.

Važno je ipak podvući da su praktično svi sertifikovani proizvodi zaštitu geografske odrednice ostvarili nakon donošenja novog Zakona o oznakama geografskog porekla 2010. godine, kao i da se proces unapređuje i da grupa sertifikovanih proizvoda raste. Taj rast ipak nije dovoljan, pa iako je sertifikacija zakonska obaveza, sistem sertifikacije treba dalje razvijati i upotpuniti.

Aktivnosti GI sertifikacione akademije uzimaju u obzir brojne izazove i potrebe, tako da smo posvetili značajnu pažnju svima njima kada smo definisali okvir aktivnosti i željenih promena.

Dragana Tar

Predavač domaćin

Dragana Tar je duži niz godina posvećena sistemskim promenama u oblasti oznaka kvaliteta i idejni je pokretač GI sertifikacione akademije. Osmišljava procese za unapređenje prakse i politike u oblastima vezanim za afirmaciju proizvoda sa poreklom, a naročito podrške malim proizvođačima, poput portala malafarma.rs, podrške Savezu OriGInal Srbija i oznake Srpski kvalitet.

Tamara Živadinović

Predavač domaćin

Tamara Živadinović se od 2010. godine bavi proizvodima sa geografskim poreklom i specijalizovana je za rad sa proizvođačkim grupama, kojima pomaže u uspostavljanju sistema funkcionisanja organizacija, definisanju specifikacija i uspostavljanju sistema interne i eksterne kontrole. Učestvovala u uspostavljanju sistema sertifikacije OGP-a u Srbiji i sarađuje sa međunarodnim organizacijama i forumima iz ove oblasti.

Aleksandra Novaković

Predavač domaćin

dr Aleksandra Novaković od 2007. godine sarađuje sa proizvođačima i proizvođačkim grupama u postupku zaštite proizvoda sa oznakama geografskog porekla. Posvećena je stalnoj podršci proizvođačima u oblasti kvaliteta proizvoda, interne kontrole procesa proizvodnje, sledljivosti, promocije proizvoda odnosno, unapređenju kapaciteta proizvođača u sistemu OGP-a u Republici Srbiji.

Nikola Kostić

Predavač domaćin

Nikola Kostić se bavi razvojem šema sertifikacije i sertifikacijom, prvenstveno u oblasti hrane. Poseduje devetogodišnje iskustvo u akreditaciji i bio je član komiteta za sertifikaciju Evropske akreditacije (EA CC) Učestvovao je u razvoju sistema akreditacije i sertifikacije OGP-a u Republici Srbiji i ocenjivanju sertifikacionih tela koja vrše kontrolu usklađenosti OGP-a.